Edukacja

Nasza placówka kształci uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu: lekkim, umiarkowanym, znacznym, głębokim, z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz dzieci i młodzież autystyczną z terenu powiatów: kraśnickiego, janowskiego i opolskiego. Uczniowie przyjmowani są na podstawie orzeczenia Poradni Psychologiczno Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego, oraz skierowania Starostwa Powiatowego w Kraśniku.


OFERUJEMY EDUKACJE UCZNIÓW NA POZIOMIE:
SZKOŁY PODSTAWOWEJ
- klasy dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim. Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w zakresie wszystkich obowiązujących przedmiotów nauczania,
-oddziały dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym i znacznym,
- klasy dla dzieci z autyzmem.


SZKOŁA PRZYSPOSABIAJĄCA DO PRACY

- oddziały dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualnąw stopniu umiarkowanym i znacznym.

ZESPÓŁ REWALIDACYJNO - WYCHOWAWCZY
Zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze dla dzieci i młodzieży upośledzonych umysłowo w stopniu głębokim.

Dla każdego ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębszym zespół nauczycieli opracowuje Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny oparty obserwacji i diagnozie poziomu rozwoju dziecka.

Proces edukacyjno – wychowawczy wspomagany jest przez zespoły korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia gimnastyki korekcyjnej oraz zajęcia opiekuńczo - wychowawcze
w świetlicy(możliwość korzystania z obiadów). 
W placówce prowadzone są również zajęcia pozalekcyjne: teatralne, sportowe, plastyczne, wokalno - muzyczne oraz zajęcia koła ekologicznego.
Szkołą oferuje również organizację dowozu uczniów do szkoły własnymi środkami transportu.

Opublikowano: 29 kwietnia 2016 09:31

Kategoria: Oferta szkoły

Wyświetleń: 820

Wszelkie prawa zastrzeżone © Zespół Szkół Specjalnych im. Ks. Jana Twardowskiego w Kraśniku

Realizacja: Superszkolna.pl

Godło Polski i logo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji

Informacja o dofinansowaniu Ministra Administracji i Cyfryzacji

Projekt "Budowa serwisu internetowego Powiatu Kraśnickiego" współfinansowany przez Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji w ramach konkursu: Dofinansowanie budowy lub dostosowania stron internetowych podmiotów realizujących zadania publiczne do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zaszyfrowany adres tej strony